lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu

Sieradz, 30 września 2012

Nieodłącznym elementem miasta Sieradza jest Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy mieszczący się przy ul. Krakowskie Przedmieście 58. Warto o nim napisać gdyż jest miejscem robiącym wiele dobrego dla dzieci, młodzieży, oraz ich rodzin. Szkoła ta uczy, wychowuje i otacza opieką dzieci oraz ich rodziców często bezradnych wobec napotykanych trudności. Pragnę w tym miejscu podziękować Bogusi Sobczak za ogromne zaangażowanie i pomoc przy całym tekście, bez której cały ten artykuł, by nie powstał. Jestem przekonany, że ta zakładka będzie dalej się rozwijać. Większość zdjęć, które znajdują się na stronie wykonałem w maju 2012 roku.

 Łukasz Piotrowski

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”

Janusz Korczak

 

strona-1

strona-2

strona-3

1 października 1961 roku powstała w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej Szkoła Specjalna w której zorganizowano drugą klasę. Klasa mieściła się przy Szkole Podstawowej nr 2. Ówczesną Kierowniczką i nauczycielką w jednej osobie została Pani Mirosława Woskowska. Klasa liczyła 13 dzieci.

Już na przełomie 1963/1964 Szkoła Specjalna otrzymała własny Budynek przy ul. Ogrodowej nr 2. Szkoła zajmowała dół budynku i posiadała własne boisko. Przybyły także Pani Aurelia Piestrzyńska oraz dodatkowa absolwentka Instytutu Pedagogiki Specjalnej Pani Irena Filipowicz, powstała wtedy dodatkowa klasa czwarta. Szkoła liczyła już 42 osoby.  W 1981 roku odbyło się nadanie Szkole imienia Janusza Korczaka.

Przez lata Szkoła Specjalna przechodziła metamorfozy zmieniając swoją nazwę i specyfikę, aż wreszcie stała się Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, zdobywając odpowiednią kadrę pedagogiczną, odpowiednio przystosowane budynki z wyposażeniem klas, powstały dodatkowo: świetlica, stołówka, biblioteka, internat. Do Szkoły przybywało coraz więcej dzieci z różnymi deficytami. Nauczano dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Od 1998 roku zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi objęto dzieci niepełnosprawne intelektualnie  w stopniu głębokim, które prowadzone są na terenie SOSW, DPS – u, w Stowarzyszeniu „Dary Losu” oraz na terenie szkół powiatu sieradzkiego, a także w formie indywidualnych zajęć prowadzonych w domach rodzinnych dzieci. Od 2007 roku zajęciami z wczesnego wspomagania rozwoju objęte zostały dzieci od urodzenia do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, a także od 2010 roku rozpoczęło swoje działanie Przedszkole Specjalne mieszczące się również na terenie SOSW.

Obecnie Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sieradzu jest pani Iwona Górka oraz Wicedyrektor Ośrodka pani Maria Wika, Wicedyrektorem  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest pan Piotr Iszczek, a Kierownikiem Szkolenia Praktycznego pan Edward Kopytek a Kierownikiem Internatu i Świetlicy pani Renata Płaczek

osoby-ig
Dyrektor Specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego w Sieradzu – pani Iwona Górka

osoby-mw
Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sieradzu – pani Maria Wika

osoby-pi
Wicedyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sieradzu – pan Piotr Iszczek

osoby-ek
Kierownik Szkolenia Praktycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu – pan Edward Kopytek

osoby-rp
Kierownik Internatu i Świetlicy w Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym w Sieradzu – pani Renata Płaczek

 

strona-4-logo

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu jest placówką oświatową, która zajmuje się nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. 

 

 

 

Jednostkami organizacyjnymi ośrodka są:

 • wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka /od 1 roku życia do podjęcia obowiązku szkolnego/ – wspieranie rozwoju małego dziecka z problemami rozwojowymi oraz pomoc rodzinie w pełnieniu funkcji opiekuńczych
 • przedszkole /3-8 rok życia dziecka/ – opieka i wszechstronna praca rewalidacyjna ikorekcyjna wspierająca indywidualny rozwój dziecka; praca w małych grupach

 

strona-5

strona-6

strona-7

strona-8

 • szkoła podstawowa – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W pierwszym etapie edukacyjnym obejmującym klasy I-III uczniowie uczą się metodą ośrodków pracy. Sale, w których przebywają są kolorowe, wesołe, przyjazne uczniom, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne.

strona-9

strona-10

strona-11

W drugim etapie edukacyjnym, który obejmuje klasy IV-VI uczniowie uczą się w systemie blokowym. Wymagania te dostosowane są do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnego rodzaju deficytów. Szczególne znaczenie w pracy z dziećmi ma rewalidacja, która polega na kompensowaniu i usprawnianiu zaburzonych funkcji. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, usprawniania technik szkolnych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej. W każdej chwili mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego.

 • gimnazjum – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie do Gimnazjum przyjmowani są na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Nadrzędnym celem pracy pedagogicznej jest przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie. Oprócz zajęć edukacyjnych młodzież może skorzystać z szerokiej oferty zajęć rewalidacyjnych, zajęć pozalekcyjnych oraz dobrze wyposażonej sali komputerowej. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości każdego ucznia. Po ukończeniu Gimnazjum uczniowie mogą dalej kształcić się i zdobywać zawód w Szkole Zawodowej przy SOSW w Sieradzu.

strona-12

strona-13

 • Szkoła Zawodowa – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, możliwość kształcenia w każdym zawodzie (kucharz, piekarz, monter, fryzjer…); w zawodzie kucharz praktyki odbywają się w szkole, w innych zawodach praktyki w CEZ lub zakładach prywatnych; nauka kończy się Państwowym Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe (z możliwością wydłużenia czasu trwania egzaminu); dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany przez CKE w języku polskim i angielskim (bez adnotacji ospecjalnym trybie nauczania), bogata oferta zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu zawodowego.

Młodzież ucząca się w Szkole Zawodowej zdobywa atrakcyjny zawód. Ośrodek zapewnia swoim wychowankom praktyczną naukę zawodu na warsztatach szkolnych i w zakładach pracy pod nadzorem wykwalifikowanej kadry. Po ukończeniu nauki w Szkole Zawodowej uczniowie są przygotowani do samodzielnego życia i podjęcia pracy zawodowej. Mogą oni również przystąpić do zewnętrznego egzaminu z przygotowania zawodowego, a po jego zdaniu uzyskać tytuł robotnika wykwalifikowanego w wybranym zawodzie.

 • Szkoła Przysposabiająca do pracy /możliwość nauki do 23 roku życia; przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym/
 • Internat – całodobowa fachowa opieka od popołudniowych godzin niedzielnych do piątku; pomoc wychowawcy w odrabianiu prac domowych, pełne wyżywienie, atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego i różnotematyczne koła zainteresowań.

strona-14

 • Świetlica szkolna – opieka od godz. 7.30 do 15.00;

strona-15

 • dodatkowo zajęcia w świetlicy terapeutycznej od godz. 15.00 do19.00 prowadzonej przez Stowarzyszenie DARY LOSU
 • rewalidacja – /od 3 do 24 roku życia/podnoszenie poziomu jakości życia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w stopniu głębokim,

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze odbywają się w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych salach terapeutycznych. Dzieci i młodzież z niepełnosprawności intelektualną w stopniu głębokim mają zajęcia z arteterapii, muzykoterapii, rehabilitacji, , w Sali Doświadczania Świata – Snoezelen, stymulacji wielozmysłowej, hydroterapii, dogoterapii, bajkoterapii, metodą Bobathów, metodą Carla Delacato, z wykorzystaniem programów Ch. Knilla. Wszystkie wymienione formy pracy wpływają pozytywnie na rozwój wychowanków, poprawę ich komunikacji oraz zapobiega wadom postawy poprzez odpowiednie ułożenie dziecka podczas zajęć.

strona-16

strona-17

strona-18

strona-19

strona-20

Jedną z form pracy z wychowankami są wycieczki do różnego rodzaju miejsc, np. muzeów, bibliotek. Organizujemy również wycieczki krajoznawcze na terenie miasta Sieradz, w ciekawych i pięknych miejscach w Polsce oraz bezpieczny udział w turnusach rehabilitacyjnych.

Dzieci mają możliwość udziału w różnych akcjach, konkursach, zawodach, przeglądach artystycznych, przez co rozwijają swoje zdolności i zainteresowania.

strona-21

W szkole organizowane są imprezy okolicznościowe:

 • Dzień Chłopca,
 • MATP organizowane na terenie szkoły
 • Andrzejki,
 • Mikołajki,
 • Wigilia,
 • Powitanie Wiosny,
 • Dzień Kobiet,
 • Śniadanie Wielkanocne
 • MATP na szczeblu lokalnym i regionalnym
 • W krainie Baśni, pieśni i tańca
 • Dzień Dziecka
 • oraz konkursy i wiele innych uroczystości

Dzieci i młodzież uczące się w SOSW mogą liczyć na profesjonalną opiekę, życzliwość, wyrozumiałość osób tam pracujących.

Placówka funkcjonuje już ponad 50 lat. Ma bogate tradycje i dysponuje szeroką ofertą oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych, która ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój każdego ucznia.

W Szkole dla wszystkich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym odbywają się zajęcia specjalistyczne dla prowadzone zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi. Propozycja obejmuje :arteterapię,  alternatywne metody komunikacji, dogoterapię, EEG Biofeedback, korektę wad postawy, korektę wad wymowy, psychoterapię, terapię Tomatis’a, socjoterapię, rehabilitację, hydroterapię, audiowizualną stymulację mózgu (AVS), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, terapię pedagogiczną.

Zajęcia edukacyjne, wychowawcze i specjalistyczne prowadzi doświadczona kadra, bardzo dobrze wykształconych i oddanych swojej pracy nauczycieli.  Są to ludzie wielkiego serca, dbający  o indywidualny rozwój każdego dziecka. W skład kadry wchodzą ponadto: psycholodzy, rehabilitanci, logopedzi, socjoterapeuci, terapeuci, pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna.

Do dyspozycji uczniów jest nowoczesna i bardzo dobrze wyposażona baza lokalowa. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych. Wszystkie sale dydaktyczne mają dostęp do Internetu i liczne, innowacyjne pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają lekcje, pomagają w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Ponadto szkoła posiada: sale do zajęć specjalistycznych /logopedyczną, terapii EEG Biofeedback, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych itp./, profesjonalną pracownię komputerową, bibliotekę z multimedialnym centrum edukacyjnym (tablice interaktywne), salę rekreacyjną, salę rehabilitacyjną, siłownię, nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, świetlicę szkolną, stołówkę, trzy pracownie gastronomiczne, pracownię techniczną, działkę szkolną.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu środowiska lokalnego i ponadlokalnego. Integrują się poprzez wspólna zabawę, sport, działania artystyczne.

W Ośrodku są realizowane projekty unijne w ramach programów Kapitał Ludzki, COMENIUS ; oraz działanie wspierane przez FUNDACJĘ AGORY i FUNDACJĘ im. STEFANA  BATOREGO Kolorowa akademia.

Rozwój uczniów  wspierają dwa stowarzyszenia posiadające status organizacji pożytku publicznego: DARY  LOSU i AB OVO.

Przebywającym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczniom zapewnia się miłą i przyjazną atmosferę, indywidualne podejście do każdego ucznia, stwarzanie warunków właściwego rozwoju, nauki, dbanie o ich rozwój psychofizyczny. Zatrudniona jest wysoko wykwalifikowaną kadra pedagogiczna którą cechuje fachowa wiedza, pracowitość, głębokie zaangażowanie w sprawy dotyczące wychowanków. Każdemu dziecku przebywającemu w naszym Ośrodku zapewnia się specjalistyczną wszechstronną pomoc.

Rodzice i dzieci zainteresowani nauką w Naszej Placówce mogą otrzymać informacje w Ośrodku, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną. Uzyskanie bliższych informacji jest również możliwe pod numerem telefonu: 43 822 76 51
Ośrodek mieści się w Sieradzu przy ul. Krakowskie Przedmieście 58. /Tel. (43)8227651; (43)8224563; fax. (43) 8220087;  e-mail: specsier@pro.onet.pl;  Warto również odwiedzić nas na stronie: www.sosw-sieradz.webd.pl/

Oraz odwiedzić strony:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci niepełnosprawnych „DARY LOSU” przy SOSW w Sieradzu: www.darylosu.org;
 2. Stowarzyszenie wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych „AB OVO” przy SOSW w Sieradzu http://www.stowarzyszenieabovo.pl/